گروه آگهی ها: عکاسی صنعتی تبلیغاتی، عکاسی صنعتی از خطوط تولید کارخانجات